ประวัติส่วนตัว
   
นางสุจันทร์ญา   อุปแก้ว 
ตำแหน่ง  ครู  อันดับ ค.ศ.1

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย ศาสนา พุทธ                          

เกิดวันที่  16  มีนาคม  2515                                                              

ภูมิลำเนาบ้านเลขที่  101  ต.ลอมคอม   อ.พล  จ.ขอนแก่น
ชื่อบิดา  นายสง่า  แผงไธสง     ( ถึงแก่กรรม)
ชื่อมารดา  นางสมนึก  แผงไธสง     ( ถึงแก่กรรม)
ชื่อคู่สมรส  นายอนุชิต  อุปแก้ว  อาชีพ รับราชการครู
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย    อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม 2552  บรรจุครั้งแรกที่  โรงเรียนไตรมิตร

ต.เสียว  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  จ.ศรีสะเกษ  สังกัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ      

สถานที่ทำงานปัจจุบัน  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กระทรวง มหาดไทย 
ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่  101  ตำบลลอมคอม  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
อุปนิสัย   ร่าเริงเรียบง่ายมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คติพจน์ในการทำงาน  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ความสามารถพิเศษ  1.คอมพิวเตอร์สำนักงาน  2.ทักษะทางด้านกีฬา

 

  ประวัติการศึกษา
 
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา พ.ศ. วุฒิ/วิชาเอก
ประถมศึกษา  ร.ร.วัดอัมพรคุรุราษฎร์รังสรรค์ อ.พล จ.ขอนแก่น  พ.ค.2522 – มี.ค.2528  ประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6)
มัธยมศึกษา  ร.ร.เมืองพลพิทยาคม อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น  พ.ค.2528 – มี.ค.2534  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.6)
ปริญญาตรี  ม.ราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย  พ.ค.2534 – มี.ค.2538  คุรุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท 
การศึกษามหาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ค.2555 – มี.ค.2557  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
 

 ประวัติการทำงาน
 
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน/หน่วยงาน หน้าที่หลัก
1 พ.ค.38 - 20 ก.ค.52  ครูเอกชน   โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

 - ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รายวิชาวิทยาศาสตร์
  - หัวหน้างานวิชาการระดับถมศึกษา
27 ก.ค.52 - 30 เม.ย.55 ครูผู้ช่วย -ครู  โรงเรียนไตรมิตร ต.เสียว
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
  - หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
  - สอนวิชาสุขศึกษา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  - ที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น 2
  - ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
1 พ.ค.55 - ปัจจุบัน ครู  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
อ.พล  จ.ขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  - สอนวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้น ม.2-3 
  - งานการเงิน,งานพัสดุผู้ช่วยงานแผน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 

 

 
© Copyright สังคมศึกษา ออนไลน์   สอนโดย : ครูสุจันทร์ญา อุปแก้ว 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ.พล  จ.ขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | อีเมล์ : suchanya.5005@gmail.com